IRZ február 2017

Februárový Index realitného zdravia naznačuje, že po zime prichádza pomalšie oživenie realitného trhu, ako udávala prognóza tvorcov Indexu v januári. Toto tvrdenie ale, z regionálneho hľadiska, nie je až také jednoznačné. V Bratislavskom regióne prichádza „jar“ zjavne skôr. V tomto komentári sme sa pozreli aj na to, ako vnímajú realitní profesionáli súčasnú situáciu na trhu v porovnaní s obdobím realitného boomu okolo roku 2008. Výsledky sú zaujímavé.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia vo februári 2017 je najhorší od augusta minulého roka. Hodnoty v ostatných šiestich mesiacoch sú nepatrné a rátame ich v stotinách, oscilujú okolo hodnotenia 2 mínus. Index sa vo februári ustálil na 2,57 – o štyri stotiny horšie,ako v januári. V štvorročnej histórii meraní je aj tak v tomto mesiaci druhý najlepší.

Prognóza Indexu realitného zdravia na marec 2017 je 2,41 a odráža pretrvávajúci optimizmus tvorcov Indexu. Tí trochu korigovali jemne nadhodnotené očakávania z minulého mesiaca smerujúce k rekordnému výsledku. A treba povedať, že potvrdili náš komentár, ktorý ju označil za príliš smelú.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa vo februári oproti januárovému v podstate nezmenil. Stále sa pohybuje okolo dvoch desatín – 2,51 a 2,69 – v prospech bratislavského regiónu. Výraznejší pokles spokojnosti s vývojom vlastného obchodovania však zaznamenali mimobratislavské subjekty – až o 11 stotín (v BA o 3 stotiny). Ľahko teda vieme identifikovať, že celoplošný pokles IRZ oproti januáru súvisí s nimi. V oboch prípadoch je prognóza na marec pozitívna, v bratislavskom regióne dokonca patrí k rekordným (2,26).

Graf dokumentuje regionálne zastúpenie respondentov v prieskume. Kopíruje reálnu koncentráciu realitného biznisu v regiónoch SR (Otázka: V ktorých krajoch na Slovensku realizujete väčšinu svojho realitného obchodu? – možnosť označiť viac krajov)

kraje 2 2017

Ako sme avizovali v úvode, v tomto kole prieskumu sme položili tvorcom Indexu doplňujúcu otázku. Cieľom bolo posúdiť, či hrozí podobná situácia ako vtedy a aký je dôvod pocitu pomalšieho rastu trhu (hodnoteného dlhodobo na úrovni 2 mínus) než ako to naznačujú medializované informácie z jeho kvantitatívnej oblasti (ceny,objem obchodov).

Ako vníma Vaša realitná kancelária aktuálnu situáciu na realitnom trhu v porovnaní s obdobím pred rokom 2008, keď bol realitný boom? Darí sa Vám teraz rovnako, alebo horšie, alebo lepšie ako vtedy?

porovnanie 2008 2017

Ako vidno z grafu, výsledkom prieskumu sú tri zásadné správy. Prvá: Len zhruba polovica – 52,29% realitných kancelárii (ich lokalizácia je v prvom grafe) hodnotí svoju aktuálnu situáciu ako rovnako dobrú alebo lepšiu ako v časoch realitného boomu, ktorý predchádzal vzniku realitnej bubliny. Druhá: Takmer 37% dopytovaných považuje svoje obchodovanie za horšie ako vtedy. Tretia: Na realitný trh vstúpilo od roku 2008 len asi 11% nových subjektov, čo svedčí o istej opatrnosti a konzervativizme v nazeraní na tento biznis. Dovolíme si teda konštatovať, že situácia na trhu nie je nijako alarmujúca. Kupujúcim však odporúčame riadiť sa zdravým rozumom.

Už najbližších mesiacoch uvidíme, či a ako bude IRZ reagovať na zmeny v úverovaní bývania (platné od 1.3.2017) v kontraste s rastúcou ponukou na primárnom trhu (nových) nehnuteľností.

IRZ január 2017

Dovoľte aby sme Vám naservírovali čerstvý, ešte teplý Index realitného zdravia za mesiac január spolu s prognózou na február tohto roka. Veľmi nevybočuje z menu, ktoré nastavil predchádzajúci rok 2016. Ten sa z hľadiska merania IRZ ukázal ako rekordný a veríme, že bol aj pre Vás – realitných profesionálov – veľmi úspešný. Trend rastu trhu sa javí aj teraz na začiatku roka 2017 a optimizmus tvorcov Indexu pretrváva.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Napriek tomu, že Index realitného zdravia sa v januári oproti prechádzajúcemu mesiacu zhoršil o 6 stotín na úroveň 2,53 , vytvoril rekord. Je najlepší za ostatné 4 roky a to s náskokom až dvoch desatín. Nás teší hlavne fakt, že IRZ už od samého začiatku roka atakuje rozdielovú hranicu 2 mínus, čo z minulosti nepoznáme.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia sa v januári zvýšil v prospech „bratislavských“ subjektov a rozdiel dosiahol celú desatinu (predchádzajúci mesiac bol rozdiel zanedbateľné 2 stotiny). Rýchlejší štart projektov v regióne hlavného mesta je pravdepodobne spôsobený ich rozpracovanosťou a miernejšou zimou v tejto časti krajiny.“Mimobratislavské“ subjekty hodnotili svoju spokojnosť s januárovými aktivitami známkou 2,58,čo samo osebe je slušné číslo, blízke hranici 2 mínus. V ďalšom období očakávame v tomto parametri rovnaký vývoj.

Prognóza Indexu realitného zdravia na mesiac február je celoplošne veľmi pozitívna a dosiahla známku 2,33. Ak budú tvorcovia Indexu rovnako úspešní, ako pri odhade na január, máme sa načo tešiť. Totiž odhad a reálna nameraná hodnota IRZ sa za predošlý mesiac líšili o púhu stotinu! Obvykle sa výhľad Indexu na úrovni okolo 2,30 vyskytuje o mesiac neskôr a veští rekordné hodnoty v jarných mesiacoch. Táto prognóza na február je taktiež najlepšia v histórii merania Indexu realitného zdravia.

Po dlhodobom sledovaní indexu a jeho porovnávania s vývojom cien nehnuteľností môžeme potvrdiť koreláciu medzi dlhodobým pozitívnym vývojom IRZ a rastom cien nehnuteľností. Rast cien nehnuteľností je prirodzeným aj keď čiastočne negatívnym dopadom pozitívneho vývoja na trhu. Na druhej strane už vidíme negatívne reakcie kupujúcich na zvyšovanie cien nehnuteľností. Samé rekordy a super pozitívne trendy, jeden by si povedal: Kam sa tento trh rúti? Na túto otázku odpovie nasledujúci graf, ktorý v reálnej mierke popisuje viacročný vývoj Indexu. Pričom zdôrazňujeme, že IRZ je kvalitatívny parameter a pohyb cien nehnuteľností na trhu ho neovplyvňuje.(Kvôli výpovednosti grafu je hodnota IRZ za február 2016 iba jeho prognózou)

IRZ 1 2017

Ako vidno, Index realitného zdravia,ktorý je vyjadrením spokojnosti viac ako 150 realitných kancelárii zo všetkých kútov Slovenska so svojím biznisom, dlhodobo osciluje okolo 2 mínus. Dôvodov môže byť viac. Jednotlivým tvorcom IRZ sa darí rôzne, teda neprevládla celoplošná eufória. Je aj faktom, že taký boom ako pred rokom 2008 asi už tak skoro nepríde a preto niektorí naši respondenti hodnotia aktuálnu spokojnosť v porovnaní s týmto obdobím. Sme odhodlaní sa týmto javom venovať.

A hlavne: odporúčame veľmi opatrne narábať s termínom „realitná bublina“. Nič podobné Index realitného zdravia nanaznačuje.

IRZ December 2016

Všetkým realitným profesionálom a ostatným záujemcom o dianie na slovenskom trhu nehnuteľností želáme pevné zdravie a úspešný Nový rok. Napriek tomu, že prichádzame s prvým komentárom roka 2017, venovať sa budeme poslednému mesiacu roka predchádzajúceho. Rok 2016 bol v histórii merania Indexu realitného zdravia výnimočný a uplynulý mesiac december bol pomyselnou „čerešničkou na torte“ tohto v realitnom biznise rekordného roka.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Tvorcovia Indexu realitného zdravia alebo respondenti nášho online prieskumu sú najdôležitejším ohnivkom reťazca, na ktorého konci je každý mesiac čerstvá hodnota tejto, už slušne etablovanej a dosť citovanej, veličiny. Chceli by sme im touto cestou vyjadriť poďakovanie za čas a kvalifikovaný názor. A pozrieť sa bližšie na to, aké je ich plošné rozloženie v rámci územia SR.
Odpoveď na otázku „V ktorých krajoch na Slovensku realizujete väčšinu svojich realitných obchodov? (možnosť označiť viac krajov)“ dáva približnú predstavu o zložení skupiny tvorcov Indexu a o intenzite obchodovania s realitami na našom území.

IRZ po krajoch

Ako sa darilo Vašej realitnej kancelárii v mesiaci (napr.) december, ktorý sa práve skončil? Vyjadrite svoj pocit na stupnici podľa hodnotenia 1-5 (kde 1 je najlepšie a 5 najhoršie hodnotenie). To je otázka na ktorej konci dostávame štatistickým spracovaním aktuálnu hodnotu Indexu realitného zdravia pre ulynulý mesiac. A mesiac december 2016 vidíme v grafe: odpovede sa koncentrovali v pozitívnej časti stupnice.

december detail

Vďaka tomu je Index realitného zdravia za mesiac december 2016 2,47 a opäť prelomil hranicu 2 mínus, čo je v histórii merania rekord tohto mesiaca. Bol nakoniec o 15 stotín lepší ako predpoklad tvorcov Indexu z novembra a celkom nečakane a po prvý raz prešiel do plusovej časti stupnice. Veríme, že dobrý pocit respondentov v decembri 2016 je nádejným znamením pre začínajúci sa rok 2017.

Regionálny rozdiel Indexu rea15litného zdravia, ktorý v ostatných mesiacoch pomerne výrazne naznačoval väčšiu spokojnosť s obchodovaním v bratislavskom kraji, bol v decembri takmer nulový. Dve stotiny v prospech i „bratislavských“ (2,45 vs 2,47) naznačujú pozoruhodné pocitové zlepšenie biznisu „mimobratislavských“ realitných subjektov. Nie je síce pravdepodobné, že by tento unikátny jav pokračoval aj v nasledujúcich mesiacoch Nového roka, napriek tomu to považujeme za významný signál. Veľmi pozitívny!

Tvorcovia Indexu pri prognóze jeho vývoja obvykle hľadia na prvý mesiac v roku dosť opatrne. Z pochopiteľných dôvodov: Slovensko sa zvyčajne pomaly prebúdza po sviatkoc až v druhej polovici januára. Prognóza vyvoja Indexu realitného zdravia na január 2017 však hodnotou 2,54 príjemne prekvapila. Jednak je to najlepší januárový výhľad IRZ v histórii, jednak je veľmi blízko k hranici 2 mínus, ktorá „oddeľuje“ pozitívnu časť stupnice od negatívnej.

Na hodnotenie celého roka 2016 si necháme ešte trochu času. Z pohľadu 43 mesiacov zisťovania Indexu realitného zdravia však môžeme konštatovať, že za uplynulých 12 mesiacov dosiahol niekoľko rekordov. Šesť mesiacov roka 2016 dosiahlo IRZ lepší ako 2 mínus. To je znakom signifikantného a stabilného rastu slovenského trhu nehnuteľností.
Zaželajme si aby tento vývoj pokračoval a výraznejšie, aj v roku 2017!

IRZ November 2016

Posledný raz v tomto roku 2016 informujeme o stave a vývoji slovenského trhu nehnuteľností prostredníctvom Indexu realitného zdravia. Decembrovú hodnotu s januárovým výhľadom prinesieme až po Novom roku, pretože zber dát prebieha ako vždy na prelome mesiacov, v tomto prípade rokov 2016 a 2017.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia v novembri je rovnaký ako minulý mesiac október a ustálil sa na hodnote 2,54. Taktiež rovnako ako októbrový Index je aj ten novembrový najlepší v tomto mesiaci za ostatné tri roky. Zhodný alebo takmer zhodný IRZ v desiatom a jedenástom mesiaci roka sme namerali aj v rokoch 2014 a 2015. Podľa nášho názoru to znamená stabilný vývoj obchodovania na trhu pred „zazimovaním“. Dokončovanie rozbehnutých akcii, projektov a obchodov predtým, ako sa Slovensko uloží na tri týždne pod snehovú perinu.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia je v novembri šesťnásť stotín v prospech „bratislavských“, teda prehĺbil sa o šesť. Vyzerá to ako na hojdačke a napriek tomu sa celoslovenský Index nezmenil. Mimobratislavskí tvorcovia IRZ pozerajú aj na posledný mesiac v roku s väčším pesimizmom. Zaujímavosťou je to, že kým „bratislavské“ realitné subjekty zlepšili svoj pocit z novembra len o dve stotiny na 2,44, „mimobratislavské“ zhoršili o 4 stotiny. Pričom Index medzimesačne ostal rovnaký. Pretrváva teda koncentrácia realitného biznisu v Bratislave a okolí.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na december 2016 je 2,62 a je po prvý raz v tomto roku negatívna. To znamená, že je horšia ako nameraný IRZ za minulý mesiac. Z hľadiska ročného obdobia je to pochopiteľné, z hľadiska dlhodobého merania Indexu je to veľmi povzbudivé. Naši respondenti dávajú najavo úspešnosť roka 2016 a nádej na ďalšie zlepšovanie v nasledujúcom roku. Držíme palce!

Za uplynulých 11 mesiacov sme boli svedkami niekoľkých rekordov histórie merania Indexu realitného zdravia. Písali sme o nich v minulomesačnom komentári. Pomaly už uplynulý rok 2016 je nesporne najúspešnejší počas 42-mesačného obdobia. Ako už niekoľkokrát však konštatujeme, že rast trhu je stabilný ale veľmi mierny. Vítame všetky signály, ktoré potvrdzujú rast trhu prostredníctvom vysokého dopytu, hlavne vo veľkých mestách, stúpajúcich cien a pribúdania nových rezidenčných projektov. Podobný vývoj je prirodzený až pokým ponuka nezačne dobiehať dopyt, prípadne pokiaľ nenastanú zmeny v hypotekárnom financovaní nehnuteľností a iné okolnosti. Rok 2017 prinesie odpovede aj na tieto otázky.

IRZ október 2016

Október nám priniesol pokles Indexu realitného zdravia späť do negatívnej polovice hodnotiacej škály, avšak len tesne pod hranicu dva mínus. Prekvapenia smerom k rekordným číslam sa neudiali a medziročný rozdiel je na úrovni stotín. Priemerný IRZ za 10 mesiacov tohto roka je stále najlepší z troch uplynulých rokov hlavne vďaka „rekordnej realitnej jari“. Za pohľad stojí aj vývoj Indexu „bratislavského“ a „mimobratislavského“ trhu, kde sa rozdiel zmenšil na úkor Bratislavy.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Októbrový Index realitného zdravia je 2,54 a zhoršil sa o desatinu v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Za ostatné tri roky je však najlepší aj keď len o niekoľko stotín. Znamená to, že naši „tvorcovia Indexu“ vnímajú obchodovanie na trhu negatívnejšie ako v septembri. Podľa signálov z trhu je zrejmé, že ceny nehnuteľností stúpajú, teda dopyt je. Mierne zhoršenie Indexu môže spočívať v kvantitatívne nedostatočnej ponuke.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom naznačuje, kde vznikol pokles aktivít vnímaný realitnými profesionálmi v mesiaci október. V bratislavskom regióne poklesol IRZ o 14 stotín na hodnotu 2,46 oproti miernemu zlepšeniu Indexu v „mimobratislavských“ realitných kanceláriách.

Rozdiel sa nám tak zmenšil z 27 stotín na desatinu a dá sa konštatovať, že medzimesačný pokles Indexu realitného zdravia má „na svedomí“ bratislavský región. Do konca roka sa môže tento rozdiel ešte znížiť, no úplné vyrovnanie neočakávame.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na november 2016 2,44 je stále optimistická aj keď opatrnejšia ako na október. V tomto období sa trh pomaly „ukladá na zimný spánok“. Predpokladáme ďalší pokles obchodovania, tak ako zvyčajne koncom roka.

Nemyslíme si, že slovenský realitný trh sa blíži k cenovej bubline, pretože za uplynulých osem rokov vývoja zďaleka nedosiahol aspoň návrat na úroveň 2008. Vo vnímaní realitných kancelárií je rast obchodovania plynulý, ale mierny a nesmeruje k prehriatiu. Kvalitu obchodovania vnímajú stále ako priemernú v porovnaní s obdobím pred krízou, kedy sa naozaj tomuto biznisu darilo.
Hodnotenie uplynulého obdobia tohto roka teda 10 mesiacov neprináša prekvapivé uzávery. Index realitného zdravia v tomto roku päťkrát prelomil hranicu 2 mínus a dvakrát zlepšil rekord histórie 41 meraní – mesiacov.

Zlepšenie priemerného ročného Indexu realitného zdravia však počítame iba v stotinách, čo naznačuje stabilný, ale veľmi mierny rast. Zdá sa, že realitné kancelárie sú predsa len v hodnotení obchodovania cez pocit kompetentných zástupcov opatrné. Možno v porovnaní so „zlatou érou“ pred krízou je súčasné zlepšovanie trhu len slabým odvarom. Na vývoj tohto segmentu vplýva veľké množstvo ekonomických a spoločensko-politických udalostí a našou úlohou je zbierať informácie o jeho vnímaní odborníkmi.

Nemôžeme a nechceme konkurovať bankovým a finančným analytikom, prinášame len doplňujúci pohľad na trh. Aj keď dosť podstatný a relevantný.
V najbližšom období odporúčame pozorne sledovať vývoj cien slovenských nehnuteľností, vývoj obchodovania v jednotlivých regiónoch a taktiež ekonomické dopady nedávnych spoločensko-politických udalostí vo svete na náš realitný trh.

Držíme palce všetkým realitným kanceláriám a maklérom!

IRZ september 2016

Index realitného zdravia v septembri pomerne prudko vyštartoval k svojmu jesennému vrcholu a už piaty raz v tomto roku prekročil hranicu 2 mínus smerom k pozitívnym hodnotám stupnice. Potvrdilo sa aj naše tvrdenie, že augustová prognóza tvorcov trhu je, ako obvykle mierne nadsadená – v tomto prípade o jednu desatinu. Ak berieme do úvahy prognózu na október, vyššie uvedené naznačuje, že rok 2016 je skutočne najlepší v histórii merania IRZ a nevylučujeme ďalšie príjemné prekvapenia.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Index realitného zdravia za september je 2,44, čo je medzimesačné zlepšenie o 17 stotín (2,61 v auguste). V histórii merania Indexu mu patrí piata priečka, aj napriek poklesu v porovnaní s mesiacom september 2015. Priemerný Index za uplynulých 9 mesiacov je 2,52 a prognóza naznačuje, že tento rok by mohol prelomiť hranicu 2 mínus, čo by bol veľmi pozitívny signál pre investorov a všetkých aktívnych účastníkov realitného trhu.

Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, sa za september opäť zvýšil na 27 stotín. Tento fakt naznačuje, že po letnom útlme trh rozbehol hlavne bratislavský kraj (2,32). V ďalšom období očakávame výraznejšie priblíženie „mimobratislavského realitného biznisu“ k hranici 2 mínus hlavne v lokalitách Nitra a Košice.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na október 2016 je 2,39, je optimistická, ale v porovnaní s uplynulými štyrmi rokmi nie je nijako výnimočná. Na základe tohtoročného vývoja IRZ si však dovolíme odhadnúť ďalší rast Indexu aj v nasledujúcom mesiaci október. Bolo by to prvý raz za ostatné 4 roky a taktiež dôstojným vyvrcholením jesennej sezóny tohto rekordného roku 2016.

Ako sme uviedli, Index realitného zdravia v tomto roku päťkrát prelomil hranicu 2 mínus a veríme, že aj celková priemerná hodnota za rok sa dostane do pozitívnej časti stupnice. Znamenalo by to, že realitný trh sa po rokoch bude môcť hodnotiť ako celoslovensky nadpriemerný. O tom však rozhodne výsledok za mesiac október a my už netrpezlivo čakáme, ako sa budú „realiťáci“ snažiť. Držíme palce!

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ august 2016

Podľa nášho očakávania je augustový Index realitného zdravia v negatívnej časti stupnice a v zásade kopíruje letný „útlm“ trhu, pozorovaný v ostatných troch rokoch. Potvrdila sa aj prognóza tvorcov Indexu na august, ktorá bola mierne horšia ako 2 mínus. Ako vidno v priložených grafoch, nič to nemení na tvrdení, že rok 2016 sa ukazuje ako najlepší vo vnímaní dynamiky realitného trhu od začiatku merania IRZ. Očakávania na september sú pozitívne, je namieste optimistická nálada.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Augustový Index realitného zdravia sa medzimesačne zlepšil o 5 stotín a dosiahol hodnotu 2,61. V histórii merania je tesne najlepší v tomto mesiaci. Tohtoročný vývoj IRZ je podobný ako v uplynulých rokoch ale, ako dokumentujú grafy, jeho hodnota stabilne, hoci veľmi pomaly, rastie.
Regionálny rozdiel Indexu realitného zdravia medzi „bratislavským“ a „mimobratislavským“ realitným trhom, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste, bol v auguste oveľa menší ako v júli. Podľa respondentov sa znížil na 6 stotín (2,59 vs. 2,65), čo je oproti júlovým trom desatinám pomerne zanedbateľné. V auguste, zdá sa, dovolenkuje každý…

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na september 2016 je 2,34, čo považujeme za príliš optimistické očakávanie. Treba pripomenúť, že za ostatné 3 roky je vždy augustová prognóza na september v oblasti rekordných hodnôt Indexu a skôr dokumentuje „predštartovú horúčku“ respondentov pred začiatkom druhého vrcholu sezóny trhu nehnuteľností. Ukazuje sa, trošku nadsadene povedané, že trh je pripravený „to roztočiť“ a ako sme spomínali, napĺňa nás to pozitívnou náladou.

Hodnotenie uplynulého trojmesačného obdobia tohto roka medziročne sa dá jedným slovom posúdiť ako stabilné. Index realitného zdravia signalizoval, že realitný trh sa choval štandardne a nevybočil z dlhodobého vývoja. V letnom období sa jeho dynamika spomalí a rozdiely medzi jednotlivými rokmi sú minimálne. Ak však porovnávame obdobie od januára do augusta, musíme konštatovať, že priemerný IRZ v roku 2016 je o viac ako desatinu lepší v porovnaní s rokom 2014. Pohybuje sa tesne v okolí priemeru a predpokladáme, že celoročný priemer prelomí túto hranicu a po prvý raz sa dostane do pozitívnej časti stupnice.
Ak doposiaľ hodnotíme rok 2016 ako rekordný, odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa aj na príjemné prekvapenia.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ júl 2016

Už sme v minulosti v komentári písali, že letné sú mesiace leňošenia a oddychu aj na realitnom trhu. Po júnovom precitnutí z rekordne sa ukazujúceho roka ani júl nepriniesol prekvapenie a Index realitného zdravia poklesol v súlade s dlhodobým sledovaním a prognózou jeho tvorcov. Dokonca o „chlp“ viac ako minulý rok. Odhliadnuc od toho, polročný priemer IRZ je najlepší za ostatné tri roky. Na prelome júla a augusta sme spracovali aj rozdiel vo vnímaní dynamiky realitného trhu medzi realitnými kanceláriami pôsobiacimi v teritóriu Bratislavy a zvyšku Slovenska.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

IRZ mesačný stav indexuIndex realitného zdravia v júli tohto roka poklesol oproti júnovej hodnote (2,58) o 8 stotín na 2,66 čo je celkom očakávané a ničím nevybočuje z radu júlových čísel. Prognóza na august taktiež nepredpokladá prekvapenie a vyzerá to tak, že vývoj Indexu v tomto roku bude podobný ako ostatné tri roky. Realitný trh sa pravdepodobne rozbehne po prázdninách a uvidíme, či opäť v rekordných obrátkach.

Ako sme spomínali v úvode, štatisticky sme porovnali vnímanie aktivít na realitnom trhu v Bratislave a okolí versus „mimobratislavský“ trh. Očakávali sme rozdiel v prospech Bratislavy, ktorý dlhodobo vzniká v dôsledku koncentrácie realitného biznisu v hlavnom meste. „Skóre“ 2,51 ku 2,81 v prospech Bratislavy signalizuje fakt, že „schodok“ medzi regiónmi sa nedarí znižovať a zrejme tak skoro ani nepodarí. Možno povedať, že dynamika realitného trhu v hlavnom meste a okolí pravdepodobne predbieha zvyšok Slovenska o 3-4 roky, kedže aj v letnom útlme zisťujeme rozdiel v Indexe realitného zdravia o celé 3 desatiny. Treba pripomenúť, že hodnota Indexu 2,51 je stále iba dva mínus, čiže priemerná známka na stupnici od 1 do 5.IRZ

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na august 2016 je 2,52, je o 5 stotín lepšia ako minulý mesiac a prakticky len potvrdzuje dlhodobý zaznamenávaný letný útlm trhu. Je dobrá správa, že prognóza IRZ opäť smeruje do nadpriemernej polovice hodnotiacej stupnice. Podľa skúseností s meraním Indexu od leta 2013 očakávame v auguste rovnaké alebo mierne lepšie číslo s výrazne pozitívnou prognózou na september.
Realitní profesionáli z celého Slovenska, ktorí odpovedajú v zisťovaní ich vnímania aktivít na trhu, nám zatiaľ nesignalizujú žiadne dramatické zmeny v dynamike trhu. Treba však prihliadať aj na iné správy ako napríklad mierne zrýchlenie rastu cien nehnuteľností a otváranie nových developerských projektov v tomto roku. Odporúčame veľmi pozorne sledovať dianie na trhu a pripraviť sa na jesenný druhý vrchol sezóny.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ jún 2016

Nie je prevratným zistením fakt, že v letných mesiacoch roka sú aktivity na realitnom trhu utlmené. S výnimkou roka 2014 bolo v júni vždy zaznamenané zhoršenie Indexu realitného zdravia. Ani tohtoročný jún nepriniesol prekvapenie a ako sme predpokladali aj napriek optimistickej prognóze tvorcov Indexu, priniesol pokles až do negatívnej časti stupnice pod 2 mínus. To ale nič nemení na veci, že rok 2016 je rokom zatiaľ najmarkantnejšieho oživenia realitného trhu za ostatné 3 roky.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

IRZ mesačný stav indexuJúnový Index realitného zdravia neprekvapil a poslušne sa zaradil do dlhodobého priemeru tohto mesiaca. Dosiahol hodnotu 2,58 a po rekordoch v apríli a v máji poklesol o 27 stotín. Vzhľadom na to, že toto číslo je presne zhodné s priemerom za ostatné 3 roky (2013, 2014 a 2015 ako sme uviedli v minulomesačnej analýze) nedeje sa nič neočakávané. V nasledujúcom grafe dávame príležitosť porovnať priemerné polročné hodnoty Indexu realitného zdravia 2014, 2015 a 2016.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia na júl 2016 je prakticky zhodná s jeho júnovou nameranou hodnotou. Je 2,57 a je o niečo lepšia ako v ostatných rokoch. A treba doplniť, že je veľmi pravdepodobné jej naplnenie v realite. Dramatické akcelerovanie trhu, smerujúce k jeho prehriatiu však neočakávame, zatiaľ je síce trend rastúci, ale jeho vývoj príliš nevybočuje zo štandardu minulých rokov.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

IRZ máj 2016

Áno. Naše očakávania sa potvrdili a aprílový rekordný Index realitného zdravia vydržal iba mesiac. Tvorcovia IRZ veľmi správne prognózovali ďalšie zlepšovanie a rast aktivít na našom trhu s nehnuteľnosťami. Máj priniesol nový rekord v histórii merania Indexu realitného zdravia. Podstatná správa pre realitných profesionálov ale aj laikov je, že už štvrtý mesiac v rade je Index lepší ako 2 mínus (február presne 2-). A to sme ešte počas 36 mesiacov merania nezaznamenali.

Zber dát sa vykonáva od júna 2013 prostredníctvom štruktúrovaného elektronického dotazníka, určeného výhradne pre majiteľov alebo riaditeľov realitných kancelárií z celého Slovenska. Oslovené boli skúsené spoločnosti, ktorých názor je podložený dlhodobejšou praxou s realitným trhom. Relevantný respons sa pohybuje medzi 160 a 250 realitnými kanceláriami z celého Slovenska.

Májový Index realitného zdravia zlepšil doterajší rekord z tohtoročného apríla (2,38) o 7 stotín IRZ maj/jún 2016a dosiahol hodnotu 2,31. Medziročne ide o zlepšenie o 14 (2015) resp.17 (2014) stotín a tento fakt nám dáva možnosť konštatovať, že niekoľko rokov len nepatrne rastúci trh prešiel na vyšší stupeň aktivity. Navyše, ak sa hodnotenie tvorcov Indexu už štvrtý mesiac plynulo zlepšuje od 2 mínus k 2 a kráča od rekordu k rekordu, je namieste tvrdenie, že realitný trh prežíva výnimočný rok.

Prognóza vývoja Indexu realitného zdravia v júni 2016 je zanedbateľne opatrnejšia ako bola na máj. Dosiahla známku 2,28 a je o 6 stotín horšia ako pred mesiacom, napriek tomu je v histórii merania Indexu v prvej trojke najlepších. Bolo by však prekvapením, ak aj júnový Index prinesie rekord a po prvý raz sa dostane pod hranicu 2,30. Očakávame skôr mierny pokles, súvisiaci s príchodom dovolenkového obdobia, kedy nastáva útlm v obchodovaní s nehnuteľnosťami. Priemerný IRZ v júni za ostatné tri roky je 2,58.

Prvých päť mesiacov tohto roka je, podľa vyjadrení realitných profesionálov, najlepších za predchádzajúce tri roky. Fakt oživenia a rastu trhu s nehnuteľnosťami nenechávajú nepovšimnutý ani odborné čí mainstreamové médiá a taktiež vždy opatrné slovenské finančné inštitúcie. Nové a „oživené“ developerské projekty rastú ako huby po daždi a predávajú aj „z papiera“. Ceny nehnuteľností idú hore, no myslíme si, že primerane. Myslíme si, že malé rozbehnutie a zlepšenie trhu nie je hrozbou ale odmenou všetkým, čo sa na ňom pohybujú dlhé „chudobnejšie“ roky. Myslíme si, že realitná bublina nehrozí.

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska